پکتیکا:یک قومندان اربکی در خیرکوت، یک تن ملکی بی دفاع را شهید کردند

بر اساس خبر، یک قومندان پولیس واربکی ها در قریه بکی خیل ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیا یک فرد بی دفاع ملکی را بنام حضرت عمر نخست گرفتار وبعدا وی را با وحشت وقساوت زیاد به شهادت رساند.

بر اساس خبر، یک قومندان پولیس واربکی ها در قریه بکی خیل ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیا یک فرد بی دفاع ملکی را بنام حضرت عمر نخست گرفتار وبعدا وی را با وحشت وقساوت زیاد به شهادت رساند.