پکتیکا:کمپاین و پوسته دشمن در متاخان ویحی خیل تخلیه گردید

بر اساس خبر, عساکردشمن ازخوف حملات مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته شان را در قریه حاجیان ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا تخلیه وفرار نمودند. همچنان یک کمپاین بزرگ دشمن درمنطقه قلعه سدو ولسوالی متاخان نیز تخلیه گردید وعساکر آن فرار نمودند که با کنترول این مراکز دشمن, ساحه وسیعی تحت حاکمیت مجاهدین قرارگرفت. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۰

بر اساس خبر, عساکردشمن ازخوف حملات مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته شان را در قریه حاجیان ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا تخلیه وفرار نمودند.
همچنان یک کمپاین بزرگ دشمن درمنطقه قلعه سدو ولسوالی متاخان نیز تخلیه گردید وعساکر آن فرار نمودند که با کنترول این مراکز دشمن, ساحه وسیعی تحت حاکمیت مجاهدین قرارگرفت.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۰