پکتیا: ۹ کارمند رژیم مزدور در احمد اباد با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, دیروز ۹ کارمند رژیم مزدور در ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. واسامی آنان قرار […]

بر اساس خبر, دیروز ۹ کارمند رژیم مزدور در ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
واسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: محمدخان ولد لمبات
۲: نظرولی ولد سخی جان
۳: نورحمان ولد نظر
۴: محمدالله ولد فیروز خان
۵: سردار ولی ولد اسدالله
۶: ولی خان ولد ګل محمد
۷: انځرگل ولد غفار
۸: موسی خان ولد نازک
۹: مجید ولدمیرزاده
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.