پکتیا: ۹ کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۷ عسکراداره مزدور در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند. این عساکر شامل محمد ولی  فرزند حمیدخان، گل ولی فرزند حمید خان، احسان الله فرزند امین خان، ملک جان فرزند میراجان، عبدالمحمد فرزند جانداد، حاجی گل فرزند سیدمحمد، خانو فرزند سیدو میباشد. […]

بر اساس خبر، ۷ عسکراداره مزدور در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند.

این عساکر شامل محمد ولی  فرزند حمیدخان، گل ولی فرزند حمید خان، احسان الله فرزند امین خان، ملک جان فرزند میراجان، عبدالمحمد فرزند جانداد، حاجی گل فرزند سیدمحمد، خانو فرزند سیدو میباشد.

همچنان ۲ تن اربکی بنام های سید اکبر فرزند سلطان  ونورمرجان فرزند مفیاخیل  نیز صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند.

خبرمیگوید که همه آنان تعهد سپردند که هر گز به اداره دست نشانده کابل باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.