پکتیا: ۴۹۲ کارمند اداره کابل در چمکنی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, به ادامه فرار از صفوف اداره دست نشانده کابل, ۴۹۲ کارمند اداره کابل طی چند هفته گذشته در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره که شامل, عسکر, پولیس, اربکی وکارمندان امنیت بودند, بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد […]

بر اساس خبر, به ادامه فرار از صفوف اداره دست نشانده کابل, ۴۹۲ کارمند اداره کابل طی چند هفته گذشته در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره که شامل, عسکر, پولیس, اربکی وکارمندان امنیت بودند, بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: گل احمد ولد میرگل
۲: عبدالفرید ولد محمدحسن
۳: محمدالرحمن ولد جمعه خان
۴: بریاتۍ ولد خداى داد
۵: حسن ولد قاسم
۶: رازمت خان ولد نذرمحمد
۷: مهاجر ولد ظاهر
۸: محمدگل ولد طاهر
۹: محمامین ولد لالکى
۱۰: ولی شاه ولد گل بادشاه
۱۱: جمیل ولد رحمت خان
۱۲: مران ولد خیرگل
۱۳: دینه گل ولد سحی الدین
۱۴: حیم الله ولد عیدالله جان
۱۵: شبیرولدسرمسر
۱۶: عبدالخالق ولد خومارئ
۱۷: بلال ولد محمود
۱۸: سیدبادشاه ولد رحمت خان
۱۹: حکیم ولد سیدبادشاه
۲۰: نعیم جان ولد
۲۱: عادل گل ولد منگل
۲۲: سلطاندمحمدولد سیدمحمد
۲۳: سیدمحمدولدخواجه محمد
۲۴: طاهرولدفقیر
۲۵: مونو ولدنورعلی
۲۶: وحیدالله ولدوریښمین
۲۷: اکبرخان ولدنیازگل
۲۸: محمدشریف ولد تڼی
۲۹: محمدناصر ولد ریزت گل
۳۰: گل ولدمیاخان
۳۱: زیارت ولدنیازى
۳۲: شریف الله ولد سیدمحمدخان
۳۳: جمعه خیل ولد اضغرخیل
۳۴: رائم ولدسهارگل
۳۵: عبدالرحمن ولد حبیب نور
۳۶: عبدالخاق ولد عبدالجلیل
۳۷: رفیق ولد حبیب نور
۳۸: بشیرولد موسى
۳۹: امان الله ولد ډولی
۴۰: قمرگل ولد نورگل
۴۱: سیدمحمدخان ولد عیدمحمد
۴۲: نعیم گل ولدجنت
۴۳: جمعه نور ولدظاهرجان
۴۴: جمیل ولد سید
۴۵: وطن الدین ولد اصیل الدین
۴۶: نقیب ولد ظاهرجان
۴۷: محمدداود ولد عبدالغیاث
۴۸: لائق خټک
۴۹: شیرانی ولد خټک
۵۰: صدام ولد گلامدخان
۵۱: عمران ولد مبارک
۵۲: شیرمحمد ولد رحمت خان
۵۳: احمدشاه ولدمیرشاه
۵۴: رحمان گل ولد محمدعمر
۵۵: گل الرحمن ولد شیرمحمد
۵۶: سادی جان ولد ظاهر
۵۷: پسرلى گل ولد ظاهر
۵۸: منور ولد محمدعمر
۵۹: رئس ولدظاهر
۶۰: تاج ملوک ولد نظر
۶۱: رشید ولد گل محمد
۶۲: نائب گل ولد نعمت گل
۶۳: خټک ولد کمرانی
۶۴: اسلام گل ولد بلخیل
۶۵: اسلام الدین ولداینځر
۶۶: رحیم گل ولدعیدگل
۶۷: سلیمان ولد حنیف
۶۸: متاگل ولدنورگل
۶۹: مت جان ولد زاهد
۷۰: بسم الله جان ولد میاجان
۷۱: نصیب ولد رحم الدین
۷۲: نورمالک ولددنورمرجان
۷۳: زبیح الله ولدمزمل
۷۴: محمدرحیم ولدمیاخان
۷۵: نورمت خان ولد نور
۷۶: میوه خان ولد رائم گل
۷۷: باراى ولد شیزى
۷۸: اخترمحمد ولددنیازمحمد
۷۹: صدام ولد اکبرگل
۸۰: عبدالحمید ولد لعل خادین
۸۱: تاج محمد ولد گل محمد
۸۲: صابرخان ولد کتان
۸۳: محمدجان ولد عبدالقیوم
۸۴: حیوه خان ولدموسى خان
۸۵: ولس خان ولد موسى خان
۸۶: سمیع الحق ولدرایس خان
۸۷: محمدعارف ولد محمدخان
۸۸: حکیم الله ولد نعمت الله
۸۹: فاروق ولد میروگى
۹۰: امین الله ولد نیک مت خان
۹۱: محمدرحیم ولد زامیر
۹۲: عیدامیر ولد گل نظیر
۹۳: نعمت الله ولد محمود
۹۴: حمیدالله ولد حکیم جان
۹۵: اومیدالله ولد یارمت خان
۹۶: زامین خان ولد حیات خان
۹۷: نعمت الله ولد یارمت
۹۸: ولی خان ولد جنامیر
۹۹: مدوالی ولددمحمدوالی
۱۰۰: عبدالرحمن ولد خیال محمد
۱۰۱: محمدعیسى ولد اکبرگل
۱۰۲: بارات خان ولد محمدشاه
۱۰۳: فیض محمد ولد افسرخان
۱۰۴: عبدالوالی ولد کومرانى
۱۰۵: گل زالدین ولد گل مادین
۱۰۶: خانه الدین ولد سیدمحمد
۱۰۷: غازی جان ولد احمدجان
۱۰۸: محمدرفیق ولد سرورک
۱۰۹: ننگیالى ولد نصرالله
۱۱۰: عبدالروف ولد کمرانى
۱۱۱: جمیل ولد وزیر
۱۱۲: کمال الدین ولد سیدمحمد
۱۱۳: ثمرگل ولد سلطان محمد
۱۱۴: طاهر ولد گلاب جان
۱۱۵: قاسم جان ولد عیدرجان
۱۱۶: رحیم الله ولد ملال ولی
۱۱۷: معصوم ولد مالوک
۱۱۸: نصیب ولد نکیم گل
۱۱۹: عوث الدین ولد لعل الدین
۱۲۰: ښایسته خیل ولد اسماعیل خیل
۱۲۱: ولی محمد ولد غلام محمد
۱۲۲: فریدالله ولد رحیم گل
۱۲۳: دینار گل ولد ظاهرگل
۱۲۴: جانخیل ولد اسماعیل خیل
۱۲۵: شهاب الدین ولد غونده خیل
۱۲۶: عبدالرحمن ولد شیر
۱۲۷: عمران ولد خیرگل
۱۲۸: رازمت خان ولد نظرمحمد
۱۲۹: محمدالله ولد ډولی
۱۳۰: ډولی ولد محمدعلی
۱۳۱: سیدولى ولد گل وزیر
۱۳۲: هوشیارخان ولد خیرمحمد
۱۳۳: ولی شاه ولد گل بادشاه
۱۳۴: نیازگل ولد گلاب گل
۱۳۵: احمدگل ولد سهارگل
۱۳۶: عبدالخالق ولد بازمحمد
۱۳۷: کمین ولد داٶخان
۱۳۸: محیب ولد علی باز
۱۳۹: ډولی ولد امین جان
۱۴۰: سیدالله ولد صالح جان
۱۴۱: سمین الله ولد خصیم
۱۴۲: نقیب الرخمن ولداحمدخیل
۱۴۳: عبدالعفورولد علی مجان
۱۴۴: سیدالرحمن ولدشاریف
۱۴۵: اقباالدین ولدگل احمد
۱۴۶: محمدعارف ولدحاجی خواجه محمد
۱۴۷: عمران ولدامین خان
۱۴۸: شاهدگل ولد تورگل
۱۴۹: نقیب الله ولدتوریالی
۱۵۰: رحمت الله ولد میرباشی
۱۵۱: دورنﺉ ولدرحم گل
۱۵۲: قسمت ولدجنت گل
۱۵۳: فریدولد غانم
۱۵۴: صدیق الله ولدجونی
۱۵۵: نظام الدین ولدامام الدین
۱۵۶: عصمت الله ولدنورحمن
۱۵۷: فضل رحمن ولدادمخان
۱۵۸: اسماعیل ولدظاهر
۱۵۹: عبدالرؤف ولدمعراج گل
۱۶۰: حبیب ولد حاکی گل
۱۶۱: عنی رخمان ولدنصرالله جان
۱۶۲: قادیرولداحمدجان
۱۶۳: عبدالوکیل ولدعوسادین
۱۶۴: محمدالرحمن زیرات
۱۶۵: وسیم ولدعلی شاهکار حان
۱۶۶: جمیل ولدگل بادشاه
۱۶۷: سادین ولدجبرو
۱۶۸: محمدامین ولدسدین
۱۶۹: ایران گل ولدعبدالقیوم
۱۷۰: رفیق ولد احمدحان
۱۷۱: برکت خان ولد صدیق
۱۷۲: غیدمرجان ولدحاجی طوطی
۱۷۳: محمدایوب ولد خوجه محمد
۱۷۴: سماعیل ولدظارودین
۱۷۵: ایدمحمد ولد برکت
۱۷۶: دورخان ولدمیرخان
۱۷۷: حاجی محمدولدنادرخان
۱۷۸: نظیرولدشیرمحمد
۱۷۹: داودجان ولدعلی شاه خان
۱۸۰: عبدالرحمن ولدکوچی
۱۸۱: محمدزومان ولددوست محمد
۱۸۲: خان اعزم ولدسیداعزم
۱۸۳: سیدراف ولدهاشم
۱۸۴: بحت الله ولدامیم الله
۱۸۵: محمدقاسم ولدمیران
۱۸۶: میرزاجان ولدعورجان
۱۸۷: گلاب شاه ولدعنبرشاه دنده ولسوال
۱۸۸: ایمل ولدصاحب شاه
۱۸۹: نظیرمحمد ولدنورمحمدشاه
۱۹۰: ناصرولدبحترگل
۱۹۱: هجرت ولدباوک
۱۹۲: داودجان ولدسرورخان
۱۹۳: صبادرولدسریار
۱۹۴: عبدالواحد ولدملاربانی
۱۹۵: موساخیل ولدمحمدگل
۱۹۶: نورالله ولدمیروکی
۱۹۷: نجیب الله ولدبختوگل
۱۹۸: حمیدالله ولدحکمت الله
۱۹۹: فریدالله ولد غلام خان
۲۰۰: اسماعیل ولدشوم خیل
۲۰۱: مکمل ولدنظیر
۲۰۲: رحمت الله ولدمحمدالدین
۲۰۳: غنچه گل ولدغنی
۲۰۴: معراج خان ولدلعل الدین
۲۰۵: مصطفه ولدمیم رسول
۲۰۶: ولی محمدولدعلامحمد
۲۰۷: حزان گل ولدمیرحمزه
۲۰۸: محمدعارف ولدمالوک
۲۰۹: صادق ولدخیرمحمد
۲۱۰: سیدمحمدولدنورعالم
۲۱۱: محمدگل ولدسحی داد
۲۱۲: مجب الرحمان ولد قدیم حان
۲۱۳: عجب حان ولد لعل دین
۲۱۴: خیرالله ولد محمد نبی
۲۱۵: مربادشاه ولد حیال دین
۲۱۶: رسول محمد ولد ظاهر
۲۱۷: علیحیل ولد خضرت گل
۲۱۸: محمدالله ولد حانباز
۲۱۹: عثمان ولد نظیرحان
۲۲۰: یوسف حان ولد ادم حان
۲۲۱: رووف حان ولد حکمرانئ
۲۲۲: نصر ولد حواجه گل
۲۲۳: حبیب ولد علی شاه
۲۲۴: وهاب ولد گل رسول
۲۲۵: سیدولی ولد شرین گل
۲۲۶: اسلام الدین ولد مسلمان دین
۲۲۷: محمد الله ولد وزیر
۲۲۸: حنئ ولد امیرمحمد
۲۲۹: فریدالله ولد فیض محمد
۲۳۰: ساجد ولد حانی
۲۳۱: ممتاز ولد اکبرحان
۲۳۲: سمیر ولد نورگل
۲۳۳: اسدالله ولد نورگل
۲۳۴: ستارالدین ولد ذالدین
۲۳۵: گل قدیم ولد گل مدین
۲۳۶: اخترالدین ولد ذالدین
۲۳۷: عبدالصمد ولد عزنی
۲۳۸: محمدرحیم ولد سپین
۲۳۹: عزیزالرحمان ولد خیرمحمدخان
۲۴۰: جنت خان ولد ظاهر
۲۴۱: نورجان ولد میاجان
۲۴۲: عبدالوحد ولد صالحیت محمد
۲۴۳: محمد رحمان ولد نور احمدشاه
۲۴۴: محمد نبی ولد ظاهرشاه
۲۴۵: الفرېد ولد نورحق
۲۴۶: حکمران ولد نورمحمد
۲۴۷: رحمت الله ولد نسیم
۲۴۸: محمد حان ولد سپین گل
۲۴۹: سیدخان ولدجوار
۲۵۰: عارف نور ولد حاجی سخی
۲۵۱: امیر خان ولد محمدیوسف
۲۵۲: احسان الله ولد عبدالحمید
۲۵۳: نجیب الرحمن ولدخیر محمدخان
۲۵۴: عبدالکریم ولد متاڼی
۲۵۵: محمد داود ولد چنارگل
۲۵۶: حیالمحمد ولد غلام سرور
۲۵۷: ضیاالله ولد بسم الله
۲۵۸: حندان ولد مدیر
۲۵۹: داورگل ولد نظام
۲۶۰: نواب خان ولد احمد
۲۶۱: عبدالودود ولد سیدکمال
۲۶۲: محمد اصف ولد مزمل
۲۶۳: لعل مدین ولد خواجه دین
۲۶۴: شیرینئ ولد متاڼئ
۲۶۵: احمدولی ولد ولی
۲۶۶: صباوون ولد موساجان
۲۶۷: احسان الله ولد لعل محمد
۲۶۸: رحمت الله ولد غفور
۲۶۹: قمرگل ولد زارودین
۲۷۰: عیدالله ولد گلون
۲۷۱: قسمت خیل ولد اضعرخیل
۲۷۲: ښایسته گل ولد پیرگل
۲۷۳: عابد ولد حاجی گل
۲۷۴: شعیب الله ولد محمداکبر
۲۷۵: افضل الدین ولد رحم الدین
۲۷۶: عبدالمرجان ولد فضل
۲۷۷: اجمل ولد داودشاه
۲۷۸: عصمت الله ولد رسول محمد
۲۷۹: شهیدالله ولد ریژه گل
۲۸۰: رحمان الله ولد گل رسول
۲۸۱: عبدالرحیم ولد داورگل
۲۸۲: عبدالوزیر ولد عبدالودود
۲۸۳: حمیدخان ولدعیدخان
۲۸۴: دین محمد ولد دورمحمد
۲۸۵: رازمحمد ولد یارمحمد
۲۸۶: اخترمحمدولد سهارگل
۲۸۷: مجیب ولد جانبار
۲۸۸: عبدالعنی ولد عنی محمد
۲۸۹: عبدالرحمان ولد نیک
۲۹۰: احسان الله ولد حاجی محمد
۲۹۱: یارگل ولد حواجار گل
۲۹۲: عظیم حان ولد بعداد
۲۹۳: طالب ولد نیازبادار
۲۹۴: حبیب الله ولد یارمت حان
۲۹۵: کابل ولد خواجه گل
۲۹۶: زینت گل ولد احمد
۲۹۷: داوودجان ولد دلاورخان
۲۹۸: رحیم الله ولد ملالالی
۲۹۹: جان خان ولد سمین
۳۰۰: فیض ولد لدین
۳۰۱: صابر ولد گلاب حان
۳۰۲: عارف ولد مهمند
۳۰۳: صدرایوب ولد مومین
۳۰۴: عبدالمنان ولد پیر
۳۰۵: حضرت الله ولد لائق
۳۰۶: ذاهدالله ولد دینه گل
۳۰۷: رحیم حان ولد نادرحان
۳۰۸: احمدالله ولد میټه گل
۳۰۹: رحمت الله ولد مدیر
۳۱۰: رمضان ولد صالح
۳۱۱: کمال جان ولد حبیب جان
۳۱۲: ملا لالئ ولد کرامت
۳۱۳: محمد حلیم ولد محمد کریم
۳۱۴: خلیل الله ولد تور
۳۱۵: رسول جان ولد بسم الله جان
۳۱۶: محمدرحیم ولد رحیم
۳۱۷: سیدرؤف ولد نور
۳۱۸: ولی ولد دوست محمد
۳۱۹: نسیم حان ولد اصیل حان
۳۲۰: غن ولد اصیل خان
۳۲۱: غلام نبی ولد اډیگل
۳۲۲: محمدنبی ولد بابری
۳۲۳: رسول دین ولد بابری
۳۲۴: واحدالله ولد سردار
۳۲۵: شینو ولد قسمت
۳۲۶: صفت حان ولد قیمت حان
۳۲۷: ذاکرالله ولد قیمت
۳۲۸: محمد عارف ولد نصیب
۳۲۹: طیب ولد ځلاحان
۳۳۰: رضاخان ولد صالح خان
۳۳۱: جمعه خان ولد مندیگل
۳۳۲: علی خیل ولد محمدگل
۳۳۳: حبیب ولد حاجی محمدخان
۳۳۴: جاوید ولد مدیر
۳۳۵: عین الدین ولد ابراهیم
۳۳۶: بسم الله ولد سیدگل
۳۳۷: حاجیگل ولد عیدگل
۳۳۸: رحمت الله ولد افغان
۳۳۹: سلیمان شاه ولد جنت شاه
۳۴۰: امین ولد مرزا علی
۳۴۱: ظاهر ولد حسن خان
۳۴۲: شفیق ولد عجب خان
۳۴۳: بسم الله ولد حیوه گل
۳۴۴: دلاور ولد صابر گل
۳۴۵: سمیع الحق ولد اکبرخان
۳۴۶: سمیع الله ولد نورمحمد
۳۴۷: ظاهرشاه ولد جنت خان
۳۴۸: عمران ولد ولی جان
۳۴۹: صالحان ولد محبت خان
۳۵۰: خیال محمد ولد خان محمد
۳۵۱: عبدالله ولد عبدالودود
۳۵۲: بلال ولد ځوانی خان
۳۵۳: صاحب شاه ولدعنبرشاه
۳۵۴: عصمت حان ولد عبدالشریف
۳۵۵: پیروز ولد وانق
۳۵۶: ارمان ولد لالگل
۳۵۷: صابرگل ولد رسول خان
۳۵۸: مدیر ولد نورمحمدخان
۳۵۹: عبدالرشید ولد اصیل خان
۳۶۰: ساجد ولد عزنی
۳۶۱: گل رحمان ولد نور محمدخان
۳۶۲: حان زمان ولد رسول خان
۳۶۳: اسدالله ولد جمال الدین
۳۶۴: جاوید رحمان ولد احترمحمد
۳۶۵: محمد رحمان ولد ولس حان
۳۶۶: حسن گل ولد نیک ملوک
۳۶۷: عفورجان ولد یعقوب
۳۶۸: امیرجان ولد رازمحمد
۳۶۹: عیدالله ولد سید عالم
۳۷۰: نیازمحمد ولد یارمحمد
۳۷۱: رحمت حیل ولد بادشاه حیل
۳۷۲: نورجان ولد جانوزیر
۳۷۳: رحمان گل ولد سیدگل
۳۷۴: میم الله ولد عقل حان
۳۷۵: جاوید ولداکبرجان
۳۷۶: ناصر ولد محمدحسن
۳۷۷: نورواحد ولد غزنی
۳۷۸: موساحیل د عزنی
۳۷۹: سترگل ولد فرگل
۳۸۰: قمندان اکبرجان ولد بازمحمد
۳۸۱: عبدالمنان ولد ظابط
۳۸۲: ادم خان ولد علیشاه خان
۳۸۳: کابل دین ولد فضل الدین
۳۸۴: یارجان ولد گل بادشاه
۳۸۵: چنارگل ولد جمعه دار
۳۸۶: پیروز ولد صالح خان
۳۸۷: جاوید ولد ظاهرشاه
۳۸۸: فاروق ولد محمد حنیف
۳۸۹: نیکرونه متره حان ولد شرین
۳۹۰: حبیب ولد سخی
۳۹۱: اسدالله ولدسیدمحمد
۳۹۲: شاکر ولدحکمت
۳۹۳: عبدالخالق ولدشیرین
۳۹۴: محمدامین ولدکمین
۳۹۵: اکبرحان ولد سربلند
۳۹۶: صابر ولد سرورخان
۳۹۷: حسن گل ولد نورگل
۳۹۸: ولی جان ولد سلام
۳۹۹: جنت ولد ظاهر
۴۰۰: عبدالوکیل ولد حیال
۴۰۱: نصیرالله ولد حبیب الله
۴۰۲: عبدالبصیر ولد خیال
۴۰۳: عبدالرحمان ولد وزیر
۴۰۴: ابراهیم ولد بادشاه حیل
۴۰۵: همیشه گل ولد حکیم گل
۴۰۶: سیدمحمد ولد تاج محمد
۴۰۷: حمیدالله ولد حفیظ الله
۴۰۸: نعیم ولد محمدجان
۴۰۹: امین جان ولد عبدالکریم
۴۱۰: محمد قدیر ولد جانان
۴۱۱: رحیم گل ولد جنت گل
۴۱۲: نسیم ولد محمدجان
۴۱۳: هلال ولد سیدکمال
۴۱۴: داود ولد نواب
۴۱۵: فتح گل ولد رحیم گل
۴۱۶: عبدرسول ولد سیدرسول
۴۱۷: عبدالمالک ولد احمدزی
۴۱۸: رحمت الله ولددوستاگل
۴۱۹: عبدالله ولدصالح
۴۲۰: عبدالقادیرولدفیض محمد
۴۲۱: محمدایوب ولد خواجه محمد
۴۲۲: بهرام جان ولدجنت میر
۴۲۳: وطن خیل ولدابرهیم
۴۲۴: سیف الرحمن ولدعبدالحنان
۴۲۵: صبرگل ولدخان وزیر
۴۲۶: زبیر ولدمحمداجان
۴۲۷: جمال ناصر ولد قندهاری
۴۲۸: صالح محمد ولدنورمحمد
۴۲۹: منیر ولدقندهاری
۴۳۰: محمدالله ولد رحمت
۴۳۱: سیداکبر ولداکبر
۴۳۲: ریات شاه ولد نعمت شاه
۴۳۳: بیت الله ولد میردادشاه
۴۳۴: مسلم ولد خیرمت خان
۴۳۵: عزت الله ولد میرم شاه
۴۳۶: رسول گل ولد دین محمد
۴۳۷: نایب خیل ولد لیوانخیل
۴۳۸: احمدشاه ولداکبرخان
۴۳۹: سلطان عزیز ولد حکمت الله
۴۴۰: یونس ولد میادی
۴۴۱: حمیدالله ولد اکبرخان
۴۴۲: ساجدگل ولد یارگل
۴۴۳: سخی ولدگل شاه
۴۴۴: نسیم ولد الیش
۴۴۵: میوه گل ولد جمعه دار
۴۴۶: نورولی ولد طالب
۴۴۷: عزیزالله ولد مصطفی
۴۴۸: قاسم ولد دورگل
۴۴۹: نوروز ولد سراج الدین
۴۵۰: خالد ولد نوروز
۴۵۱: لعل محمد( خانگی) ولد محمدگل
۴۵۲: شهزاده ولد سردار
۴۵۳: بختور ولد سنک
۴۵۴: ځوانی خان عرف وانک ولد عبدالشریف
۴۵۵: ریژگل ولد زاهد
۴۵۶: عبدالحق ولد عبدالحکیم
۴۵۷: نفیاخیل ولد نورحسن
۴۵۸: فیض محمد ولد بازمحمد
۴۵۹: احسان الله ولد لعل مت شاه
۴۶۰: نصیب خان ولد اسراگل
۴۶۱: ابراهیم خیل ولد بادشاه خیل
۴۶۲: سورگل ولد حاجی گلابزی
۴۶۳: رسول خان ولد جمال
۴۶۴: مجاهد ولد علی مرجان
۴۶۵: سرور ولد نیازگل
۴۶۶: غفور ولدمحمود
۴۶۷: اجمل ولد سیداعظم
۴۶۸: نوروزخان ولد حبیب الله
۴۶۹: حنات ولدجمع گل
۴۷۰: غفور ولد طوطی
۴۷۱: مرزاعلی ولد حکمت خان
۴۷۲: زاهدالله ولد حاجی محمد
۴۷۳: بصیرالله ولدجلات خان
۴۷۴: سیدمحمد ولد محمدرسول
۴۷۵: نوروز ولد یارمحمد شاه
۴۷۶: صدام ولد عبدالغنی
۴۷۷: دورگل ولد عبدالغنی
۴۷۸: دورگل ولد محمداگل
۴۷۹: اسمی خان ولد کمیاگل
۴۸۰: خلیل ولد سلیمانزی
۴۸۱: کوچی ولد دین بات
۴۸۲: جنت ولد جمات گی
۴۸۳: خزان ولد کوچل
۴۸۴: محب الله ولد حاجی محمد
۴۸۵: عبدالخالق ولد جمع دار
۴۸۶: صابرگل ولد نورحسان
۴۸۷: وکیل محمدلایق ولدحاجی یارک
۴۸۸: عزیزالله ولد اسماعیل
۴۸۹: ملک ولد معراج الدین
۴۹۰: غفورخان ولد گل مرجان
۴۹۱: فیض الله ولد نفیاخیل
۴۹۲: ایمل ولد تورک
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۶