پکتیا: ۴۴ کارمند اداره مزدور در ولسوالی احمد خیل با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۴۴ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارتت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی دو هفته گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. […]

بر اساس خبر, ۴۴ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارتت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی دو هفته گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱ عزیزالله ولد گل مت خان
۲حیات ولد داد میر
۳ احسان الله ولدعقل شاه
۴ محمدامین ولد زمان
۵ دولت میر ولد جمال دین
۶ غفارخان ولداحمدوالدین
۷ رحمت گل ولد غفارخان
۸ نورمرجان ولد میرم
۹ حضرت الله ولدنظیر
۱۰ شاهدالله حیات خان
۱۱ یاسر ولد مهمند
۱۲ محمدجمیل ولدحاجی خان
۱۳ قلم ولدجان مت خان
۱۴ کمال ولد میرگت
۱۵ بسم الله ولداحمدجان
۱۶ فیض محمد ولدظابط
۱۷ صبری ولدحاجی سخی
۱۸ سمع الله ولدپاینده خان
۱۹ اجمل ولدګلاب
۲۰ الف نور ولدحاجی محمد
۲۱ عمران ولدزمان
۲۲ سیدکریم ولدکمین گل
۲۳ فضل منان ولدمحمدایوب
۲۴ گل نظیم ولدنازی
۲۵ زرین ولدسراج
۲۶شیخ ذاهد ولدرحم گل
۲۷ نقیب الله میرم
۲۸ پیاخان ولدعزیزخان
۲۹ عطاء الله ولدعلی محمد
۳۰ لعل محمد ولدعیدمحمد
۳۱ عالم ولدمستې
۳۲ نعمت الله ولدلاجبر
۳۳ حیات ولدگل مرجان
۳۴ ایران گل ولدغوصو
۳۵ رحمت ولد ذاکری
۳۶ سفرمحمد ولدگلاب جان
۳۷ میرویس خان ولدبادشاه گل
۳۸ نجیب ولدعمرخان
۳۹ رحیم ول حبیب
۴۰ شاهین ولد حاجی امین
۴۱ نصیب خان ولدانارگل
۴۲ عیده خان ولدجمال
۴۳ زرگل ولد نورگل
۴۴ سیدمحمد ولد گل
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.