پکتیا: ۴ تن پولیس در پتان با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۴ تن پولیس اداره مزدور در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان قرار […]

بر اساس خبر, ۴ تن پولیس اداره مزدور در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱ صبرای ولد غازی
۲ زیتون خان ولد بلبل
۳ قسمت ولد جنت گل
۴ ابراهیم ولد عقل شاه
۲۰۲۱/۷/۲۸