پکتیا: ۳۴۲ کارمند اداره کابل در ولسوالی پتان با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, بعد از فتح ولسوالی پتان ولایت پکتیا ۳۴۲ تن از کارمندان اداره مزدور که شامل عسکر, پولیس واربکی بودند, با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. این کارمندان بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره […]

بر اساس خبر, بعد از فتح ولسوالی پتان ولایت پکتیا ۳۴۲ تن از کارمندان اداره مزدور که شامل عسکر, پولیس واربکی بودند, با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
این کارمندان بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی انان قرار ذیل میباشد:
۱: جمیل ولد توت گل
۲: گل جمیل ولد توت گل
۳: گل رحیم ولد اډی گل
۴: کمیا گل ولد میراگل
۵: جهان ولد ایران گل
۶: مجید ولد جان محمد خان
۷: حمید ولد خان محمد خان
۸: شیرزمان ولد خان محمد
۹: رؤف ولد حاجی وړوکی
۱۰: سردار ولی ولد عبدالولی
۱۱: امیر محمد ولد باز محمد
۱۲: رحمن ولی ولد حبیب خان
۱۳: اصیل خان ولد رسول خان
۱۴: عبدالناصر ولد غفورخان
۱۵: غازی ولد داؤد شاه
۱۶: اجمل ولد داؤدشاه
۱۷: ولی خان ولد گلاب خان
۱۸: اخترمحمد ولد یعقوب
۱۹: عقل الدین ولد گل مت شاه
۲۰: حکیم خان ولد حمیدالله خان
۲۱: محمد عمر ولد حمیدالله خان
۲۲: معلم ولد خوجات خان
۲۳: رئیس خان ولد عید محمد
۲۴: میا خیل ولد حسن گل
۲۵: حبیب الله ولد جمعه الدین
۲۶: نصرت الله ولد یونس خان
۲۷: ظفرخان ولد ظریف خان
۲۸: ارمان ولد وکیل
۲۹: حاجی گل محمد ولد شیرگل
۳۰: ملک شیرجان ولد نانی
۳۱: نورگل ولد حضرت خان
۳۲: جمعه دین ولد حمیدالدین
۳۳: محمود خیل ولد خټک
۳۴: جانی خیل ولد خټک
۳۵: حسن خیل ولد جانان
۳۶: غلجی ولد مروت
۳۷: سلیمان خیل ولد جانا ن
۳۸ : بادشاه جان ولد سائل
۳۹: ختم گل ولد دورگل
۴۰: سربازگل ولد دورگل
۴۱: میرزا ولد دورگل
۴۲: جبرای ولد غوندی گل
۴۳: فېروزخان ولد غفورجان
۴۴: صدام ولد حاجی نورگی
۴۵: میزا علی ولد توجک
۴۶: ولی خان ولد میرال خیل
۴۷: صالح جان ولد سخی
۴۸: ملک نور ولد خواجه نور
۴۹: عبدالرحمن ولد سیدالرحمن
۵۰: نورزمان ولد محمد عمر
۵۱: ساجد ولد فتنگ
۵۲: نبی خان ولد سیدا خان
۵۳: ولی الله ولد ولی محمد
۵۴: ملنگ جان ولد اکرم خان
۵۵: حاجی خان ولد عبدالرحمن
۵۶: سیدمحمد ولد عجب خان
۵۷: جلال ولد مرغه الدین
۵۸: بخت زمان ولد سلطان
۵۹: عادل گل ولد منگل
۶۰: سرتاج ولد سادوخان
۶۱: دولت ولد جمال الدین
۶۲: رائس ولد ادم خان
۶۳: ملک الدین ولد غوندی شاه
۶۴: پتنگ ولد اسمعیل
۶۵: حمیدالدین ولد بسم الله گل
۶۶: نمروز ولد خیال میر
۶۷: یارجان ولد یارخان
۶۸: اقبال محمد ولد متوڼی
۶۹: رمضان ولد سدرخان
۷۰: خاطب ولد زیارت گل
۷۱: حکم خیل ولد شا توت
۷۲: سلیم ولد عجب الدین
۷۳: مست نور ولد منگلی
۷۴: بخت محمد ولد گلاب
۷۵: لعل محمد ولد نیاز محمد
۷۶: قابل ولد منگل
۷۷: جان محمد ولد نیاز محمد
۷۸: بازمحمد ولد گلانی
۷۹: مکائل شاه ولد فضل محمد
۸۰: عبدالحمید ولد عیدمحمد
۸۱ : ثواب ولد کبیر
۸۲: گل نمبت خان ولد مظفری
۸۳: گل رسول ولد عالم گل
۸۴: رحمن الله ولد وزیر
۸۵: خیالستان ولد ظاهرشاه
۸۶: نعیم ولد ظاهر
۸۷: کریم خان ولد کبیر
۸۸: بادشاه میر ولد خان سید
۸۹: صبورگل ولد سیدافضل
۹۰: نورالله ولد ملاجان
۹۱: سمیع الله ولد بهادر
۹۲: محمدالرحمن ولد حبیب الرحمن
۹۳: مجاهد ولد محمدشرین
۹۴: نصیب گل ولد ناگل
۹۵: موسی ولد تاجه گل
۹۶: محمد نظیر ولد رازمحمد
۹۷: رحمت الله ولد گلان
۹۸: الف گل ولد سیدا گل
۹۹: محیب الله ولد فیض محمد
۱۰۰: خان ولی ولد بسم الله
۱۰۱: ظریف خان ولد محمد شریف
۱۰۲: محمدالله ولد عبدالکبیر
۱۰۳: بادک ولد مزرک
۱۰۴: عبدالله ولد موسی خیل
۱۰۵: قیمت خان ولد وزبرخان
۱۰۶: عبدالرحمن ولد سیدالرحمن
۱۰۷: جمیل ولد اصیل
۱۰۸: زاهد ولد عبدالوکیل
۱۰۹: اسمعیل ولد وزیرخان
۱۱۰: خالد ولد عبدالوکیل
۱۱۱: عمران ولد ظاهرخان
۱۱۲: واحدالله ولد حاجی نورگی
۱۱۳: جهانگیر ولد وزیرخان
۱۱۴: جاوید ولد طوطی
۱۱۵: عمرگل ولد خیال گل
۱۱۶: صادق نور ولد جمعه نور
۱۱۷: حکیم نور ولد جمعه نور
۱۱۸: رحیم جان ولد وزیر
۱۱۹: حمیدالله ولد عبدالودود
۱۲۰: فیض الله ولد عبدالودود
۱۲۱: حاجی قاسم ولد حاجی کمیا گل
۱۲۲: خان ولی ولد کمیا گل
۱۲۳: سیدولی
۱۲۴: عبدالملک ولد عالی مرجان
۱۲۵: نورولی خان ولد صالح خان
۱۲۶: ذاکرگل ولد دور گل
۱۲۷: عابدالرحمن ولد سیداخان
۱۲۸: محمدالرحمن ولد محمدشریف
۱۲۹: رسول خان ولد غفورجان
۱۳۰: زاهدالله ولد عالی نور
۱۳۱: میرصاحب خان ولد خیال محمدخان
۱۳۲: ملک مدیر ولد عالی بادشاه
۱۳۳: محمدخان ولد عیدمحمد
۱۳۴: ولی ولد عیدمحمد
۱۳۵: سردار ولی ولد اسمعیل
۱۳۶: محمدخان ولد شریف
۱۳۷: حاج وزیر ولد بابرک
۱۳۸: رحمن ولی ولد بادشاه
۱۳۹: سلیمان ولد شریف
۱۴۰: بصیر ولد نورمحمدخان
۱۴۱: بادشاه ولد گل وزیر
۱۴۲: ارمان ولد اصیل وزیر
۱۴۳: نورکی ولد شریف
۱۴۴: بخت علی شاه ولد عجب خان
۱۴۵: سپین گل ولد گل وزیر
۱۴۶: عبدالرحمن ولد علی افضل
۱۴۷: کرامت ولد محمد گل
۱۴۸: شفیق ولد رئس
۱۴۹: انعام ولد اکبر
۱۵۰: عید گل ولد محمدگل
۱۵۱: میرویس خان ولد نیاز محمد
۱۵۲: حکیم ولد زامیر
۱۵۳: غفارخان ولد نیک محمد
۱۵۴: منیرالرحمن ولد فضل الرحمن
۱۵۵: حضرت نور ولد محمد نور
۱۵۶: صابر ولد مدیر
۱۵۷: بابرک ولد جان وزیر
۱۵۸: سرباز خان ولد شاولی خان
۱۵۹: محمد ولی ولد احمدزی
۱۶۰: ظاهر ولد صفت خان
۱۶۱: درمحمدخان بادشاه گل
۱۶۲: مامور ولد علی خیل
۱۶۳: بخترگل ولد نورگل
۱۶۴: قسمت ولد ماتی
۱۶۵: امیرگل ولد محمدگل
۱۶۶: شیرین ولد خیال گل
۱۶۷: ذاهدالله ولد نورگل
۱۶۸: حبیب الرحمن ولد گل افضل
۱۶۹: مجاهد ولد امیرشاه
۱۷۰: واحد ولد خواجه محمدخان
۱۷۱: سلمان ولد کمین
۱۷۲: دین محمد ولد رحمت حان
۱۷۳: حکم شاه ولد اسلم شاه
۱۷۴: عارض ولد امیرگل
۱۷۵: اکبرخان ولد سلیمان خیل
۱۷۶: یونس ولد طوطی
۱۷۷: عیدمرجان ولد گل مرجان
۱۷۸: سلمان ولد ماخیل
۱۷۹: محمدایوب ولد اجب نور
۱۸۰: مسوم حان ولد موسی
۱۸۱: عابدالله ولد طوخان
۱۸۲: طاهر ولد شریف خان
۱۸۳: قیوم ولد محمد جان
۱۸۴: ریاض ولد حوالدین
۱۸۵: طالب جان ولد سید محمد
۱۸۶: قیوم ولد محمد دین
۱۸۷: امان الله ولد نورمحمد
۱۸۸: مامور ولد فیضو
۱۸۹: اخترخیل ولد امیرخیل
۱۹۰: محمد عمر ولد خان
۱۹۱: انور ولد محمد عمر
۱۹۲: سخی ولد صالخ محمد
۱۹۳: عمرخیل ولد میاخیل
۱۹۴: جمعت خان ولد نجم الدین
۱۹۵: گل زمان ولد خواجو
۱۹۶: علی شاه ولد ملک حواجو
۱۹۷: قسم خیل ولد گل اکبر
۱۹۸: رسول شاه ولد ولد عقوشاه
۱۹۹: صابر شاه ولد اصل شاه
۲۰۰ : اکبرگل ولد منگی
۲۰۱: رشید ولد ناگل
۲۰۲: امین ولد زیارت گی
۲۰۳: یوسف زی ولد وزیرخان
۲۰۴: امیرگل ولد میرحاق
۲۰۵: تورجان ولد اسمعیل خان
۲۰۶: سیدالله ولد عالم خان
۲۰۷: شفیق الله ولد موسی خیل
۲۰۸: انورخیل ولد سلمان خیل
۲۰۹: پاش ولد دوگړی
۲۱۰: حبیب الله خان ولد عبد الله خان
۲۱۱: جان محمد ولد لعل محمد
۲۱۲: بخترخان ولد شمال
۲۱۳: ماجک ولد گل مرجان
۲۱۴: برام ولد جان گی
۲۱۵: نجیب الله ولد جان محمد
۲۱۶: نقیب الله ولد بحت محمد
۲۱۷: زبیح الله ولد بسم الله جان
۲۱۸: عارف خان ولد ظفر خان
۲۱۹: لیونخیل ولد پنده گل
۲۲۰: حزب الله ولد نظیرگل
۲۲۱: دین محمد ولد کمین
۲۲۲: جهاد گل ولد انځرگل
۲۲۳: بسم الله دین ولد رحم الدین
۲۲۴: ولایث میر ولد مرای
۲۲۵: ظابط ولد حاجی مومین
۲۲۶: شیتک ولد سرورخان
۲۲۷: نوروز ولد اکبرخان
۲۲۸: جلال ولد اسلام الدین
۲۲۹: بخت ولی ولد شامحمود
۱۳۰: تقیب الله ولد عجب نور
۲۳۱: اسماعیل ولد گل رسول
۲۳۲: شاهد خان ولد غونډای
۲۳۳: عبدل ولد نظیر
۲۳۴: ولایت خان ولد سعید
۲۲۵: بلخیل ولد خیال مجید
۲۳۶: هرات ولد خیر محمد
۲۳۷: عازی خان ولد گل افضل
۲۳۸: شکرالله ولد شیرانی
۲۳۹: حاجی رسول حان ولد اصغر خان
۲۴۰: محمد رسول ولد گل رسول
۲۴۱: لایق نور ولد گل نور
۲۴۲: جهاد ولد سید نور
۲۴۳: سید نعیم ولد نواب
۲۴۴: شیرولی ولد سید ولی
۲۴۵: ولی جان ولد جان گل
۲۴۶: عنایت الله ولد وردگ
۲۴۷: حسن خان ولد رحیم الدین
۲۴۸: اصیل الدین ولد گل مت شاه
۲۴۹: جنت شاه ولد عقل شاه
۲۵۰: گلوخان ولد درمحمد
۲۵۱: لعل خان ولد زرین
۲۵۲: سمیع الله ولد نسیم
۲۵۳: خان ولد سرکی
۲۵۴: ابراهیم ولد حاجی گل محمد
۲۵۵: سید ولی ولد محمد هاشم
۲۵۶: محمدکی ولد خیال میر
۲۵۷: شیخ محمد ولد جمعه خان
۲۵۸: جمعه خان ولد برای
۲۵۹: متوکی ولد فیروزخان
۲۶۰: جمعه خان ولد ایوب خان
۲۶۱: مجروم ولد برام
۲۶۲: غیرت ولد یارخان
۲۶۳: ظابط ولد خیرعالم
۲۶۴: نصیب جان ولد خیربادشاه
۲۶۵: ظریف خان ولد سلیمان
۲۶۶: قضافی ولد ظاهرجان
۲۶۷: محمد امیر ولد وزیر
۲۶۸: زمری ولد گل محمد
۲۶۹: قاسم شاه ولد هاشم شاه
۲۷۰: محسود ولد هاشم
۲۷۱: محمدامین ولد سبیل
۲۷۲: سیلاب ولد خیال محمد
۲۷۳: هیرات گل ولد څینار
۲۷۴: محمد امیر ولد بازه میر
۲۷۵: عمران ولد زمان خان
۲۷۶: عبدالرحیم ولد سراج الدین
۲۷۷: زیارت گل ولد اخترگل
۲۷۸: ملا اکبرجان ولد جان محمد
۲۷۹: گل محمد خان ولد تهمت خان
۲۸۰: حیات الله ولد محمد ایوب
۲۸۱: حمیدالله ولد قراخان
۲۸۲: فرید الله ولد قیام الدین
۲۸۳: محمدولی خان ولد گلاب جان
۲۸۴: ولی زمان ولد مینو
۲۸۵: صفی الله ولد نیازمین گل
۲۸۶: محمد رحیم ولد شیرزاد گل
۲۸۷: میوه خان ولد نواب
۲۸۸: زمین ولد سهارگل
۲۸۹: محمدالله ولد مزارک
۲۹۰: میرزاگل ولد شهزادگل
۲۹۱: عقل گل ولد فیاو گل
۲۹۲ : بلال ولد مرغه الدین
۲۹۳: شوخ خیل ولد میرال خیل
۲۹۴: لاهورگل ولد شیرافضل
۲۹۵: عبدالحق ولد ضامیر
۲۹۶: سیدالرحمن ولد ضامیر
۲۹۷: یارگل ولد وزیرگل
۲۹۸: زبیح الله ولد محمد داؤد
۲۹۹: زارگل ولد علی شیر
۳۰۰: محمدمعصوم ولد موسی خان
۳۰۱: واجد ولد شیرعلی
۳۰۲: خیرمحمد ولد محمد رحیم
۳۰۳: فهیم الله ولد رفیع الله
۳۰۴: حبیب الله ولد نیک محمد
۳۰۵: ارمان الله ولد دلفرازخان
۳۰۶: ولایت خان ولد صالح میر
۳۰۷: راؤف خان ولد صابر خان
۳۰۸: اسلم ولد شاه ولی
۳۰۹: محمد جمال ولد سید داؤد
۳۱۰: فیض الله ولد رنگین
۳۱۱: نجم الدین ولد عماد الدین
۳۱۲: محمود ولد جمعه خان
۳۱۳: حکم جان ولد گلاب جان
۳۱۴: محمد خان ولد گلاب جان
۳۱۵: حمزله ولد جمعه خان
۳۱۶: سخی گل ولد ولی جان
۳۱۷: رحمن الله ولد خان وزیر
۳۱۸: نائب الرحمن ولد صاحب الرحمن
۳۱۹: رشید ولد همیشه گل
۳۲۰: عزیز غفار ولد رحمن گل
۳۲۱: علی محمد ولد گل احمد
۳۲۲: خیالستان ولد ظاهر شاه
۳۲۳: ثواب الدین ولد کبیر
۳۲۴: گل صاحب جان ولد مظفری
۳۲۵: گل رسول ولد عالم گل
۳۲۶: نعیم ولد ظاهر
۳۲۷: کریم خان ولد کبیر
۳۲۸: سید ولی ولد مظفرخان
۳۲۹: بادشاه میر ولد خان سید
۳۳۰: صبر گل ولد میرافضل
۳۳۱: نورالله ولد ملا جان
۳۳۲: سمیع الله ولد بهادر
۳۳۳: محمد الرحمن ولد حبیب الرحمن
۳۳۴: مجاهد ولد محمد شرین
۳۳۵: نصیب ولد نا گل
۳۳۶: موسی ولد تاجه گل
۳۳۷: صدیق ولد خانه الدین
۳۳۸: وزیر ولد اخترگل
۳۳۹: حکیم ولد زیارت گل
۳۴۰: عاشق ولد عیسی خان
۳۴۱: ممتاز ولد فاروق
۳۴۲: محمد نور ولد عبدالباری
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.