پکتیا: ۲ پوسته دشمن در زرمت بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, عساکر جبون دشمن از دو پوسته شان بنام پوسته های اخندزاده خیل وقلعه نیک نام در مربوطات ولسوالی زرمت ولایت پکتیا فرار کردند وپوسته های متذکره تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت که با فتح این پوسته ها, ساحه کنترول مجاهدین بیشتر توسعه یافت وبرای زندگی مطمین مردم فضای آرام مساعد گردید.

بر اساس خبر, عساکر جبون دشمن از دو پوسته شان بنام پوسته های اخندزاده خیل وقلعه نیک نام در مربوطات ولسوالی زرمت ولایت پکتیا فرار کردند وپوسته های متذکره تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت که با فتح این پوسته ها, ساحه کنترول مجاهدین بیشتر توسعه یافت وبرای زندگی مطمین مردم فضای آرام مساعد گردید.