پکتیا: ۲ عسکر در پتان با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲ عسکر در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. عساکرمتذکره هریک محمد گل فرزند محمد اکبر وحاجی محمد فرزند عبدالغفور دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده […]

بر اساس خبر, ۲ عسکر در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
عساکرمتذکره هریک محمد گل فرزند محمد اکبر وحاجی محمد فرزند عبدالغفور دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.