پکتیا: ۲ عسکر درسیدکرم به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۲ عسکر در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. عساکریاد شده هریک ولی خان فرزند میراحمد ومیرویس فرزند نادرخان دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، صفوف دشمن را ترک کرده ساعت ۱۰ چاشت امروز به مجاهدین تسلیم شدند.

به اساس خبر، ۲ عسکر در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

عساکریاد شده هریک ولی خان فرزند میراحمد ومیرویس فرزند نادرخان دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، صفوف دشمن را ترک کرده ساعت ۱۰ چاشت امروز به مجاهدین تسلیم شدند.