پکتیا: ۲ عسکرکماندو در جاجی اریوب با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ عسکر کماندو بنام های نامدار فرزند وزیر شاه ومجروح فرزند تاج محمد  در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره […]

بر اساس خبر، ۲ عسکر کماندو بنام های نامدار فرزند وزیر شاه ومجروح فرزند تاج محمد  در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.