پکتیا: 2 عسکردشمن در مرکز کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته ازغنی واقع منطقه خوازک  مربوطات مرکز و لایت پکتیا حمله کردند حمله دیروز صورت گرفت و2 عسکر مزدور بوسیله سلاح لیزری وبم های دستی کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته ازغنی واقع منطقه خوازک  مربوطات مرکز و لایت پکتیا حمله کردند

حمله دیروز صورت گرفت و2 عسکر مزدور بوسیله سلاح لیزری وبم های دستی کشته شدند.