پکتیا: ۲ تن پولیس در جاجی اریوب با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ تن پولیس اداره مزدور  بنام کمال الدین وابراهیم باشنده گان ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز […]

بر اساس خبر، ۲ تن پولیس اداره مزدور  بنام کمال الدین وابراهیم باشنده گان ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.

۲۰۲۰/۱۱/۱۳