پکتیا: ۲ تن پولیس در جاجی اریوب با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ تن پولیس اداره مزدور بنام های اقبال فرزند محمد عمر وبلال فرزند روزی خان در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. پولیس متذکره امروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که […]

بر اساس خبر، ۲ تن پولیس اداره مزدور بنام های اقبال فرزند محمد عمر وبلال فرزند روزی خان در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
پولیس متذکره امروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.