پکتیا: 2 تن اربکی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, 2 تن اربکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با مجاهدین اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره هریک گل رحمن فرزند حنیف واحمد باشنده ولسوالی احمد خیل وصمیم الله فرزند بنیر دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که […]

بر اساس خبر, 2 تن اربکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با مجاهدین اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره هریک گل رحمن فرزند حنیف واحمد باشنده ولسوالی احمد خیل وصمیم الله فرزند بنیر دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.