پکتیا: یک کارمند اداره مزدور در گرده سری با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک کارمند اداره مزدور  بنام کاگل فرزند گلو  در ولسوالی گرده سری ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. کارمند متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی به گرمی استقبال نمودند.

بر اساس خبر، یک کارمند اداره مزدور  بنام کاگل فرزند گلو  در ولسوالی گرده سری ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

کارمند متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی به گرمی استقبال نمودند.