پکتیا: یک عسکر در جاجی اریوب به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک عسکر در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. عسکر یاد شده رمضان فرزند محمد وزیر بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته امروز در رقیان به مجاهدین پیوست.

به اساس خبر، یک عسکر در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

عسکر یاد شده رمضان فرزند محمد وزیر بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته امروز در رقیان به مجاهدین پیوست.