پکتیا: یک عسکر اداره مزدور در جانی خیل با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک عسکر اداره مزدور در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. عسکرمتذکره بنام سیدعالم فرزند سید اعظم بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسولین دعوت وارشاد از وی استقبال کردند.

بر اساس خبر، یک عسکر اداره مزدور در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

عسکرمتذکره بنام سیدعالم فرزند سید اعظم بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسولین دعوت وارشاد از وی استقبال کردند.