پکتیا: یک تن پولیس در چمکنی با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک تن پولیس بنام شاه نور فرزند مومن در ولسوالی چکمنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. پولیس متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت. ‏۲۰۲۱‏/۳‏/۳

بر اساس خبر, یک تن پولیس بنام شاه نور فرزند مومن در ولسوالی چکمنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
پولیس متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.
‏۲۰۲۱‏/۳‏/۳