پکتیا: یک تن پولیس درسیدکرم با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن پولیس  در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد پولیس متذکره بنام عبدالرازق فرزند ظاهر بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر، یک تن پولیس  در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد

پولیس متذکره بنام عبدالرازق فرزند ظاهر بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.