پکتیا: یک تن اربکی در چمکنی با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام عبدالحق فرزند نورحسن در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام عبدالحق فرزند نورحسن در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.