پکتیا: یک تن اربکی در چمکنی با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام شیری فرزند الوزی   در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. اربکی متذکره بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال کردند.

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام شیری فرزند الوزی   در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

اربکی متذکره بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال کردند.