پکتیا: یک تن اربکی در پتان با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی در بنام عبدالرحیم فرزند لیوانخیل  در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. اربکی متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر، یک تن اربکی در بنام عبدالرحیم فرزند لیوانخیل  در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

اربکی متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.