پکتیا: قومندانی امنیه درگردیز مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر قومندانی امنیه ولایت پکتیا حمله راکتی نمودند. حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر قومندانی امنیه ولایت پکتیا حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.