پکتیا: عساکردشمن در چمکنی مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عسکردشمن درمنطقه نوزی ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا حمله کردند. حمله ساعت ۵ صبح امروزصورت گرفت، نبرد هنوز ادامه دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عسکردشمن درمنطقه نوزی ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت ۵ صبح امروزصورت گرفت، نبرد هنوز ادامه دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.