پکتیا: در فتح ولسوالی زرمت, ۲۰ تانگ ورینجر وبیشتر از ۴۰۰ سلاح ومهمات زیاد بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درجریان تصرف مرکز ولسوالی زرمت وقرارگاه آن بیشتر از ۲۰ تانگ ورینجر وبیشتر از ۴۰۰ میل سلاح سبک وسنگین ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی ولوازم دیگر را بدست آوردند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درجریان تصرف مرکز ولسوالی زرمت وقرارگاه آن بیشتر از ۲۰ تانگ ورینجر وبیشتر از ۴۰۰ میل سلاح سبک وسنگین ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی ولوازم دیگر را بدست آوردند.