پکتیا: در فتح ولسوالی زرمت, 20 تانگ ورینجر وبیشتر از 400 سلاح ومهمات زیاد بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درجریان تصرف مرکز ولسوالی زرمت وقرارگاه آن بیشتر از 20 تانگ ورینجر وبیشتر از 400 میل سلاح سبک وسنگین ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی ولوازم دیگر را بدست آوردند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درجریان تصرف مرکز ولسوالی زرمت وقرارگاه آن بیشتر از 20 تانگ ورینجر وبیشتر از 400 میل سلاح سبک وسنگین ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی ولوازم دیگر را بدست آوردند.