پکتیا: اجساد کشته های دشمن در جانی خیل هنوز هم در میدان نبرد افتیده است

به اساس خبر، اجساد کشته های عساکر دشمن هنوز هم در میدان نبرد در ولسوالی فتح شده جانی خیل ولایت پکتیا افتیده است. منسوبین دولتی پکتیا دیروز بوساطت موی سفیدان  منطقه از مجاهدین امارت اسلامی خواستند تا ۴۸ جسد کشته های عساکر شان را به آنان بسپارند. مجاهدین نیز به خواسته آنان پاسخ مثبت دادند […]

به اساس خبر، اجساد کشته های عساکر دشمن هنوز هم در میدان نبرد در ولسوالی فتح شده جانی خیل ولایت پکتیا افتیده است.

منسوبین دولتی پکتیا دیروز بوساطت موی سفیدان  منطقه از مجاهدین امارت اسلامی خواستند تا ۴۸ جسد کشته های عساکر شان را به آنان بسپارند.

مجاهدین نیز به خواسته آنان پاسخ مثبت دادند وپلان شد که عصر دیروز اجساد کشته های شان که اکثر آنان خراب وازشناسایی بیرون شده اند به موی سفیدان موظف سپرده شود اما هنگامیکه موی سفیدان با وسائط شان به محل رویداد  آمدند، عساکرمزدور منطقه یاد شده را تحت آتش توپخانه های دیسی قرار دادند وپلان تحویل دهی اجساد متذکره سابوتاژ گردید وپلان به تعویق انداخته شد.

خبرمیگوید که دراثر اصابت مرمی های توپ های سنگین دشمن، به منازل مردم عامه خسارات هنگفت مالی وجانی وارد گردیده است.

خبرمیگوید که موی سفیدان موظف بازگشتند واجساد عساکر که رو به خرابی است،هنوز هم در میدان نبرد باقی مانده است.