پنجشیر: ۵ کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۵ کارمند رژیم مزدور در ولایت پنجشیر با مجاهدین امارت اسلامی یکجاند. افراد متذکره که شامل عسکر, پولیس واربکی بودند, دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی […]

بر اساس خبر, ۵ کارمند رژیم مزدور در ولایت پنجشیر با مجاهدین امارت اسلامی یکجاند.
افراد متذکره که شامل عسکر, پولیس واربکی بودند, دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: شیر آغا ولد کریم
۲: اسحاق ولد احمدرسول
۳: اصیل الدین ولد عثمان
۴: نظر ولد اکرم
۵: جاوید ولد رحمان
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.