پنجشیر: یک کارمند اداره مزدور بعد از درک حقایق به مجاهدین پیوست

بر اساس خبر, یک کارمند اداره مزدور بنام شمس الحق فرزند فضل خدا در ولسوالی دره ولایت پنجشیر با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد کارمند متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد […]

بر اساس خبر, یک کارمند اداره مزدور بنام شمس الحق فرزند فضل خدا در ولسوالی دره ولایت پنجشیر با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد
کارمند متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۶