پنجشیر: یک پوسته ومنطقه وسیعی درپریان فتح و۵ عسکرمزدور کشته شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برآن پوسته دشمن در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر حمله کردند که سبب اذیت وآزار مردم میگردید. حمله دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن پوسته فتح گردید و۵ عسکر کشته ویک تن دیگر زنده دستگیر گردید وهمچنان یک منطقه بنام اریو نیز از لوث وجود دشمن تصفیه گشت.

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برآن پوسته دشمن در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر حمله کردند که سبب اذیت وآزار مردم میگردید.

حمله دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن پوسته فتح گردید و۵ عسکر کشته ویک تن دیگر زنده دستگیر گردید وهمچنان یک منطقه بنام اریو نیز از لوث وجود دشمن تصفیه گشت.