پنجشیر: مقام ولایت مورد حمله موشکی قرارگرفت

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مقام ولایت پنجشیر را مورد حمله موشکی قرار دادند. حمله چاشت دیروز صورت گرفت وهر ۳ موشک دقیقا به هدف اصابت نمود اما رقم تلفات دشمن دقیقا به دست نه امده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مقام ولایت پنجشیر را مورد حمله موشکی قرار دادند.
حمله چاشت دیروز صورت گرفت وهر ۳ موشک دقیقا به هدف اصابت نمود اما رقم تلفات دشمن دقیقا به دست نه امده است.