پروان: ۳ عسکر در کوه صافی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۳ عسکر در ولسوالی کوه صافی و لایت پروان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. عساکر متذکره هریک شیرعلی فرزند شاه رسول، سیداجان فرزند لالکی ونورمحمد فرزند اصیل رحیم  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز […]

بر اساس خبر، ۳ عسکر در ولسوالی کوه صافی و لایت پروان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

عساکر متذکره هریک شیرعلی فرزند شاه رسول، سیداجان فرزند لالکی ونورمحمد فرزند اصیل رحیم  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.