پروان: ۲۱ کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲۱ عسکر واربکی در ولسوالی های سیاگرد وکوه صافی وشینواری ولایت پروان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره که ۶ میل سلاح را نیز باخود آورده بودند, بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز […]

بر اساس خبر, ۲۱ عسکر واربکی در ولسوالی های سیاگرد وکوه صافی وشینواری ولایت پروان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره که ۶ میل سلاح را نیز باخود آورده بودند, بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
شهرت مختصر آنان قرار ذیل میباشد:
۱_هدایت الله فرزند ملنگ ولسوالۍ شینوارو باشنده قریه داشتر شهر اوسیدونکی وظیفه اربکی.
۲_ ذبیح الله فرزند غلام رسول ولسوالۍ دشینوارو باشنده قریه دهن کفشان اوسیدونکی وظیفه اربکی
۳_عبدالرحیم فرزند حبیب الله ولسوالۍ د شینوارو باشنده قریه دهن کفشان اوسیدونکی
وظیفه اربکی
۴_حضرت الدین فرزند اخبارالدین ولسوالۍ دشینوارو باشنده قریه هیردری اوسیدونکی
وظیفه اردو
۵_هدایت الله فرزند نورآغا ولسوالۍ سیاگرد باشنده قریه سرخی وظیفه اردو
۶ _ زمرى فرزند خان ولسوالۍ کوه صافى باشنده قریه منډیقول , وظیفه اردو
۷_ پاشاه گل فرزند فقیرمحمد ولسوالۍ دکوه صافى باشنده قریه چنارى , وظیفه اردو
۸_ مصطفى فرزند فقیرمحمد ولسوالۍ دکوه صافى باشنده قریه چنارى , وظیفه اردو
۹- محمدنواب فرزند نورمحمدخان ولسوالۍ دکوه صافی باشنده قریه نیلی وظیفه عسکر
۱۰-شین گل فرزند اینځرگل ولسوالۍ دکوه صافی باشنده قریه چناری وظیفه عسکر
۱۱_عبدالمنان فرزند اینځرگل ولسوالۍ کوه صافی باشنده قریه چناری وظیفه عسکر
۱۲_جواد فرزند لعل محمد ولسوالۍ شینوارو باشنده قریه قاقشال وظیفه اربکی
۱۳_حفیظ الله فرزند حیات الله ولسوالۍ سیاگرد باشنده قریه چهاردې وظیفه اربکی
۱۴_صدیق الله دحفیظ الله ولسوالۍ سیاگرد باشنده قریه چهاردې وظیفه اربکی
۱۵_عنایت الله فرزند نورمحمد ولسوالۍ سیاگرد باشنده قریه بالاقلعه وظیفه محلی اردو
۱۶_حفیظ الله فرزند غنم گل ولسوالۍ سیاگرد باشنده قریه یخدری وظیفه اربکی
۱۷_عبدالجمیل فرزند عبدالغفار ولسوالۍ سیاگرد باشنده قریه فندقستان وظیفه اربکی
۱۸_محمدعادل فرزند صالح محمد ولسوالۍ سیاگرد باشنده قریه فندقستان وظیفه اربکی
۱۹_گلبدین فرزند اسلام الدین ولسوالۍ شینوارو باشنده قریه قاقشال وظیفه اردو
۲۰_امان الدین فرزند آغامحمد ولسوالۍ سیاگرد باشنده قریه دهنو وظیفه اربکی
۲۱_مولوی عبدالقادر فرزند جان محمد ولسوالۍ سیاگرد باشنده قریه تیخان اربکی
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۷