پروان: ۲ تن اربکی در شینواری با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲ تن اربکی در ولسوالی شینواری ولایت پروان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. اربکی های متذکره هریک محمد فرزند سلطان محمد, محمد اجان فرزند عبدالرحمن باشنده گان قریه صوفی خیل وهیردره آن ولسوالی بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی […]

بر اساس خبر, ۲ تن اربکی در ولسوالی شینواری ولایت پروان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
اربکی های متذکره هریک محمد فرزند سلطان محمد, محمد اجان فرزند عبدالرحمن باشنده گان قریه صوفی خیل وهیردره آن ولسوالی بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.