پروان: ۲ تن اربکی در سیاه گرد با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام حفیظ الله فرزند حیات الله باشنده منطقه چهاردهی ولسوالی سیاه گرد وصدیق الله فرزند حفیظ الله باشنده قریه لج دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز […]

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام حفیظ الله فرزند حیات الله باشنده منطقه چهاردهی ولسوالی سیاه گرد وصدیق الله فرزند حفیظ الله باشنده قریه لج دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.