پروان: یک پوسته دشمن در بگرام مورد حمله قرار گرفت

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته کجی حاجیان درمنطقه صیاد ولسوالی بگرام ولایت پروان حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت ودرجریان آن 4 مرمی هاوان دقیقا به هدف اصابت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته کجی حاجیان درمنطقه صیاد ولسوالی بگرام ولایت پروان حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت ودرجریان آن 4 مرمی هاوان دقیقا به هدف اصابت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.