پروان: یک موتر در بگرام تخریب و۳ تن اجیر داخلی زخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی موتر نوع هایلکس قاضی احمدی قومندان روند سبز را  درمنطقه شاکا ولسوالی بگرام ولایت پروان هدف ماین قرار دادند. که دراثران موتر تخریب گردید  وقاضی احمد با ۲ محافظ اش زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی موتر نوع هایلکس قاضی احمدی قومندان روند سبز را  درمنطقه شاکا ولسوالی بگرام ولایت پروان هدف ماین قرار دادند.

که دراثران موتر تخریب گردید  وقاضی احمد با ۲ محافظ اش زخمی شدند.