پروان: یک عراده موترد شمن در مرکز نابود و4 عسکرمزدور دران کشته شدند

بر اساس خبر,ظهر دیروز یک عراده موتر نوع کرولای افسران پولیس در چند متری حوزه ششم مربوطات مرکز ولایت پروان شکار ماین گردید که دراثران موتر تخریب گردید وذاکر امرحادثات, فرید امر دفتر, عبدالهادی امر مخابرات ویک تن پولیس دران کشته شدند.

بر اساس خبر,ظهر دیروز یک عراده موتر نوع کرولای افسران پولیس در چند متری حوزه ششم مربوطات مرکز ولایت پروان شکار ماین گردید که دراثران موتر تخریب گردید وذاکر امرحادثات, فرید امر دفتر, عبدالهادی امر مخابرات ویک تن پولیس دران کشته شدند.