پروان: یک تن اجیر داخلی درمرکز کشته شد

مجاهدین امارت اسلامی  یک محافظ قومندان پوسته صیاد ولسوالی بگرام ولایت پروان را هدف قرار دادند. محافظ مزدور بنام محمود درمنطقه پشیان مربوطات چاریکار مرکزولایت پروان دیروز طی حمله چریکی هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

مجاهدین امارت اسلامی  یک محافظ قومندان پوسته صیاد ولسوالی بگرام ولایت پروان را هدف قرار دادند.

محافظ مزدور بنام محمود درمنطقه پشیان مربوطات چاریکار مرکزولایت پروان دیروز طی حمله چریکی هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.