پروان: مناطق زیادی در سرخ پارسا تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت

بر اساس خبر, مناطق زیادی در ولسوالی سرخ پارسا غوربند ولایت پروان بدست مجاهدین افتاد این مناطق که شامل قلعه محمد میر, قلعه جمیل, قولک, قلعه خدابخش, قلعه پاچاهی, سه قلعه ودهن خربید بود کاملا از وجود دشمن پاکسازی گردید وتحت حاکمیت مجاهدین قرارگرفت.

بر اساس خبر, مناطق زیادی در ولسوالی سرخ پارسا غوربند ولایت پروان بدست مجاهدین افتاد
این مناطق که شامل قلعه محمد میر, قلعه جمیل, قولک, قلعه خدابخش, قلعه پاچاهی, سه قلعه ودهن خربید بود کاملا از وجود دشمن پاکسازی گردید وتحت حاکمیت مجاهدین قرارگرفت.