پروان: دو منطقه دیگر نیز در شیخ علی فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دو منطقه باقیمانده ولسوالی شیخ علی ولایت پروان ( سرگندو وبوتیا) را نیز فتح کردند. خبرمیگوید اکنون خط مقدم جبهه مجاهدین به ولایت بامیان ولسوالی شیبر وصل گردید و هر 4 ولسوالی غوربند (شینواری, سیاگرد, سرخ پارسا وشیخ علی) کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه وپاکسازی گردید. ‏2021‏/7‏/14

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دو منطقه باقیمانده ولسوالی شیخ علی ولایت پروان ( سرگندو وبوتیا) را نیز فتح کردند.
خبرمیگوید اکنون خط مقدم جبهه مجاهدین به ولایت بامیان ولسوالی شیبر وصل گردید و هر 4 ولسوالی غوربند (شینواری, سیاگرد, سرخ پارسا وشیخ علی) کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه وپاکسازی گردید.
‏2021‏/7‏/14