پروان: دراثر اصابت هاوان های دشمن درشینواری، ۴ تن ملکی بی دفاع شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر، عساکروحشی  دشمن  خانه های مردم عامه را در قریه رازگرد ولسوالی شینواری ولایت پروان هاوان کاری کردند. این وحشت امروز انجام یافت که دراثران خانه های مردم عامه تخریب گردید  ویک تن جوان بنام ناهدالله شهید و۲ خانم  ویک تن موسی سفید ۷۰ ساله زخمی شدند.

بر اساس خبر، عساکروحشی  دشمن  خانه های مردم عامه را در قریه رازگرد ولسوالی شینواری ولایت پروان هاوان کاری کردند.

این وحشت امروز انجام یافت که دراثران خانه های مردم عامه تخریب گردید  ویک تن جوان بنام ناهدالله شهید و۲ خانم  ویک تن موسی سفید ۷۰ ساله زخمی شدند.