پروان: دراثر اصابت مرمی هاوان دشمن در شینواری، یک عالم ۸۰ ساله به شهادت رسید

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن قریه درازگر ولسوالی شینواری  ولایت پروان را هاوان کاری کردند. این وحشت عصردیروز  قصدا انجام یافت که دراثران یک تن عالم ۸۰ ساله بنام مولوی برهان الدین درحالی به شهادت رسید که مرمی هاوان دشمن به منزل وی اصابت نمود.

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن قریه درازگر ولسوالی شینواری  ولایت پروان را هاوان کاری کردند.

این وحشت عصردیروز  قصدا انجام یافت که دراثران یک تن عالم ۸۰ ساله بنام مولوی برهان الدین درحالی به شهادت رسید که مرمی هاوان دشمن به منزل وی اصابت نمود.