پروان: دراثر آتش توپخانه دشمن در شینواری, ۶ منزل منهدم گردید

بر اساس خبر, دراثر آتش توپخانه دشمن در قریه منگات ولسوالی شینواری ولایت پروان ۶ دربند حویلی مردم عامه منهدم گردید. این وحشت دیروز درحالی انجام یافت که درآنجا هیچگونه تحرکات نظامی صورت نگرفته بود وبی موجب بمردم عامه خسارات آسیب می رسانند.

بر اساس خبر, دراثر آتش توپخانه دشمن در قریه منگات ولسوالی شینواری ولایت پروان ۶ دربند حویلی مردم عامه منهدم گردید.
این وحشت دیروز درحالی انجام یافت که درآنجا هیچگونه تحرکات نظامی صورت نگرفته بود وبی موجب بمردم عامه خسارات آسیب می رسانند.