پروان: حملات شدیدی بالای بیس وعساکردشمن در شینورای جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکر مزدور درمنطقه دهن دره کفشان ولسوالی شینواری ولایت پروان وبیس تبقسر حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز آغاز وتا هنوز به شدت ادامه دارد اما درمورد تلفات دشمن تاکنون معلومات به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکر مزدور درمنطقه دهن دره کفشان ولسوالی شینواری ولایت پروان وبیس تبقسر حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز آغاز وتا هنوز به شدت ادامه دارد اما درمورد تلفات دشمن تاکنون معلومات به دست نه امده است.