پروان: بزرگترین پایگاه نظامی امریکایی ها در کشور(بگرام) تخلیه گردید

بر اساس خبر, دراثر پیروزی های پیهم مجاهدین امارت اسلامی , عساکر اشغالگر امریکایی بزرگترین پایگاه نظامی شان (میدان هوایی باگرام) را تخلیه وفرار کردند. وبا استفاده از تاریکی شب پایگاه متذکره را ترک کردند. قابل ذکر است که این پایگاه در سطح کشور, بزرگترین پایگاه شان بود که از ان پایگاه برنامه های عملیات, […]

بر اساس خبر, دراثر پیروزی های پیهم مجاهدین امارت اسلامی , عساکر اشغالگر امریکایی بزرگترین پایگاه نظامی شان (میدان هوایی باگرام) را تخلیه وفرار کردند.
وبا استفاده از تاریکی شب پایگاه متذکره را ترک کردند.
قابل ذکر است که این پایگاه در سطح کشور, بزرگترین پایگاه شان بود که از ان پایگاه برنامه های عملیات, چاپه های شب هنگام, وکشتار افغان های مظلوم را طرح وانجام می یافت.