پروان:پوسته وبیس مهم پولیس در شینواری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پوسته صخر ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند. همچنان بر پوسته نظم عامه دشمن درنزدیک همین پوسته نیز حمله صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پوسته صخر ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند.

همچنان بر پوسته نظم عامه دشمن درنزدیک همین پوسته نیز حمله صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.