پروان:یک تانگ دشمن در شینواری تخریب و۲ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن کاروان قطعه صفریک دشمن درمنطقه درازگرد ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند که غرض کمک اربکی های چهاردهی ولسوالی سیاگرد روان بودند که درنتیجه آن یک تانگ دشمن تخریب گردید ویک عسکرآن قطعه وحشی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن کاروان قطعه صفریک دشمن درمنطقه درازگرد ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند که غرض کمک اربکی های چهاردهی ولسوالی سیاگرد روان بودند که درنتیجه آن یک تانگ دشمن تخریب گردید ویک عسکرآن قطعه وحشی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.