پروان:قومندان پوسته دفاعی یک بیس با یک عسکر درشینوار زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در منطقه باغ افغان ولسوالی شینواری ولایت پروان ضابط صفت فرزند عل گل قومندان پوسته بیس دهن کفشان وداد الله فرزند عوض گل عسکر را دیشب طی یک چاپه زنده دستگیر نمودند وآنان به محل امنی انتقال داده شدند. ‏۲۰۲۱‏/۵‏/۷

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در منطقه باغ افغان ولسوالی شینواری ولایت پروان ضابط صفت فرزند عل گل قومندان پوسته بیس دهن کفشان وداد الله فرزند عوض گل عسکر را دیشب طی یک چاپه زنده دستگیر نمودند وآنان به محل امنی انتقال داده شدند.
‏۲۰۲۱‏/۵‏/۷